Středoevropská zdravotnická konference 2016

Přednášející

Lepší zdravotní péče? Propojená péče

 zdr konf 16 s3 400px

 

Stephen Lieber, CEO a zakladatel organizace HIMSS (USA)

nomen 120x150Stephen Lieber působí ve funkci výkonného ředitele této organizace, která se orientuje na projekty a služby celosvětového významu.

HIMSS zaměstnává 400 lidí a její provozní rozpočet dosahuje 90 milionů USD ročně. S. Lieber má v organizaci na starosti strategické a taktické plánování, odpovídá za jednání se státními orgány i jinými organizacemi a v HIMSS i v celém zdravotnickém odvětví platí za předního odborníka na trendy a problémy technologií pro zdravotnické informace. Je rovněž členem správní rady HIMSS a dalších přidružených organizací – předsedá správní radě společnosti HIMSS Analytics, která se zabývá průzkumem trhu, dále správní radě HIMSS Media a je členem správních rad HIMSS Europe, HIMSS AsiaPacific a Personal Care Health Alliance (PCHA).

Profile icon2Full profile

 

Paul Grabscheid, viceprezident pro strategické plánování (USA)

grabscheid paul 120x150

Paul Grabscheid je odborníkem na nástroje a technologie pro vývoj databází a aplikací. Tyto své znalosti a zkušenosti využívá od roku 1986 při svém působení na různých pozicích ve společnosti InterSystems, kde se věnuje produktovému plánování a marketingu.

Před nástupem do InterSystems působil jako marketingový ředitel ve společnosti Mathematica, která se zabývala databázovým softwarem a 4GL nástroji. Jeho úkolem zde byla celosvětová expanze společnosti. Mathematica byla později převzata firmou Martin Marietta a Paul Grabscheid se stal marketingovým ředitelem v tamějším oddělení pro informační technologie. Ve firmě Martin Marietta Paul Grabscheid dohlížel na marketingové postupy u mnoha produktových řad z oblasti systémového softwaru, aplikačního softwaru a počítačových služeb.

Mezi profesionální zkušenosti Paula Grabscheida patří také poradenství při vývoji systémů pro podporu rozhodování ve státním sektoru. Paul Grabscheid získal magisterský titul na Sloan School of Management, součásti Massachusetts Institute of Technology.

 

Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví (ČR)

zeman 120x150pxIng. Martin Zeman přes 25 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době se zabývá přípravou Národní strategie elektronického zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví.

ích agend, jako např. elektronické volby. Dvanáctiletou  praxi získal  v manažerských pozicích ICT manažerů a provozních manažerů významných telekomunikačních společností.
 

Je mj. předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, vedoucím Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP, členem řídící skupiny Platformy pro elektronické zdravotnictví v ČR, zakládajícím členem „DASTA – sdružení pro podporu a rozvoj standardů elektronického zdravotnictví, o.s“, předsedou oborové komise 12 - Ošetřovatelství, zdravotnické systémy a informatika Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR a členem redakční rady časopisu HealthManagement.

 

Jiří Borej, Ministerstvo zdravotnictví (ČR)

Jiří Borej se aktuálně věnuje elektronizaci zdravotnictví a tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví. Pracuje na Ministerstvu zdravotnictví jako Koordinátor Národní strategie elektronického zdravotnictví.

Profesní praxi  v oboru IT získal jako poradce v oblasti řízení ICT,  zpracování strategií rozvoje informatik státní správy i komerčních podniků a v posledních třech letech jako Enterprise architekt vytvářející podnikové architektury a architektury komplexních agend, jako např. elektronické volby. Dvanáctiletou  praxi získal  v manažerských pozicích ICT manažerů a provozních manažerů významných telekomunikačních společností.

 

Milan Cabrnoch (ČR)

cabrnoch milan

Dětský lékař, pediatrii se věnoval v letech 1986-1994 v kolínské nemocnici a v letech 1991 až 1997 ve své soukromé praxi. Od roku 1994 do roku 1997 řídil Odbor zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví, v roce 1998 byl náměstkem ministryně zdravotnictví pro zdravotní pojištění a oblast legislativně právní. Jako poslanec Parlamentu ČR (1998-2004) byl předsedou Podvýboru pro lékovou politiku a úhradu zdravotní péče a místopředsedou Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. V Evropském parlamentu (2004-2014) pracoval ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, kde se zabýval především zdravotnictvím.  V letech 2009-2014 byl předsedal Výboru pro parlamentní spolupráci s Arménií, Ázerbájdžánem a Gruzií. 

V České republice propojuje zdravotnictví a sociální politiku zejména prostřednictvím vzdělávání a vedením odborných diskuzí ať už na půdě Centra zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRO Institut anebo na půdě Českého národního fóra pro eHealth. Vydal několik odborně politických publikací právě ze sociální a zdravotní oblasti. Je spoluautorem projektu Elektronických zdravotních knížek (IZIP).

 

Roman Houska (ČR)

Praktický lékař, od roku 2004 provozuje soukromou praxi v Mostě. Od roku 2006 člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR), kde se mimo jiné věnuje otázce elektronizace zdravotnictví. V současné době je členem pracovní skupiny pro přípravu Národní strategie elektronického zdravotnictví na MZČR.

 

Aleš Kučera (ČR)

kucera 120x150pxV současnosti člen představenstva NEWPS MARKETING s.r.o. Několik let členem představenstva ICT Unie z.s. (ICTU), dříve známá jako Sdružení pro informační společnost (SPIS). V současné době je vedoucím smíšené pracovní skupiny ICTU a České bankovní asociace, která byla založena za účelem většího zapojení českých bank do eGovernmentu. Je rovněž ředitelem Centra IT na vysoké škole CEVRO Institut.

Aktivně se účastnil budování českého eGovernmentu od roku 2000. Jako člen představenstva SPIS se podílel na přípravě eGovernmentových zákonů. Jako vedoucí pracovník společnosti NEWPS.CZ se podílel na budování a dále se podílí na provozování  důležitých informačních systémů veřejné správy, a to systému kontaktních míst veřejné správy Czech POINT a Informačního systému datových schránek. Na Slovensku se podílel na budování církevního informačního systému ECCLESIA.

Dnes je vedoucí pracovní skupiny eIDAS ICT Unie. Zabývá se architekturou implementace Nařízení o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru ve veřejné správě, zdravotnictví a komerční sféře. Zabývá se využitím Open Government Data pro komerční účely.

Je autorem řady článků zabývajících se zejména eGovernmentovými systémy, problematikou správy identit a řízení přístupu. Prezentoval tyto informace na řadě odborných konferencí v ČR a na Slovensku, ale i v mnoha dalších zemích (Německo, Rusko, Moldavsko, Uzbekistán, Jihoafrická republika), a to jak v angličtině, tak v ruštině.